Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2015

kochamcie
kochamcie
1198 0138
Reposted fromfoliefleur foliefleur viaskinnylove skinnylove
kochamcie
kochamcie
kochamcie
1422 97bc
Reposted fromgdybam gdybam viamalinovo malinovo
kochamcie
kochamcie
8023 b3fe

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viamalinovo malinovo
kochamcie
4316 8638
Reposted fromprecelka precelka viaehh ehh
kochamcie
Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaehh ehh
8217 1aea
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress viaehh ehh

January 21 2015

kochamcie
6665 fc4c
Ask Me Anything(2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaimpreska impreska
kochamcie
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żulczyk
kochamcie
3725 958f
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaheatriss heatriss
kochamcie
kochamcie
kochamcie
8330 81c0 500
kochamcie
kochamcie
Reposted fromcouples couples viablu blu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl